24 Şubat 2015 Salı

HOŞGELDİNİZ!


8. ÜNİVERSİTE KURULTAYI'na sunumlarıyla destek veren, görüş-öneri ve sorularıyla kurultayı zenginleştiren tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz!
8. ÜNİVERSİTE KURULTAYI 

SONUÇ BİLDİRGESİ
(20-21 Mart 2015, İzmir)

       1. Toplumu aydınlatma ve topluma yön verme işlevi, üniversitelerin asli görevidir. Üniversiteler ve akademisyenler olarak, susturulmuşluğu ve sindirilmişliği kabul etmiyoruz.
Üniversitelerin bilgi üretimi ve bilgi aktarımı yanında en az onlar kadar önemli bir diğer işlevi  de hiç kuşkusuz, içinde bulunduğu topluma karşı olan aydın sorumluluğudur. Ülkemizde son yıllarda, barış ve huzur ortamı, temel insan hak ve özgürlükleri, ulusal değerlerimiz ve cumhuriyet kazanımlarımız konusunda önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar karşısında üniversiteler suskun ya da duyarsız kalmayacak, topluma karşı uyarıcı görevini yerine getirmekten ve toplumu aydınlatmaktan asla vazgeçmeyecektir.

      2. Laiklik, aklı ve evrensel değerleri önceleyen çağdaş eğitim ve özgür bilimin, olmazsa olmaz ana koşuludur.
           Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık yoluna girmesini sağlayan devrimlerin en önde gelenlerinden biri aydınlanma devrimi, diğeri de farklı din ve inançlara eşit mesafede duran, bireyin inancını kendi özgür iradesine bırakan evrensel ve humanist bir anlayış olan laikliktir. Bu iki devrim benimsenmedikçe ülkemizin uygarlık yolunda ilerlemesi, fikri hür, vicdanı hür kuşakların yetişmesi, temel insan hak ve özgürlüklerinin kalıcı olması mümkün değildir. Son yıllarda üniversitelerde dinsel unsurların ve dinsel kadrolaşmaların ivme kazanması laik eğitim ve özgür bilim açısından son derece tehlikeli sonuçlara gebe olup kaygı verici boyutlara ulaşmıştır.

      3. Üniversitelerde nitelik, niceliğin önünde olmalıdır.
Son yıllarda “her ile bir üniversite” sloganı ile altyapısı ve donanımı, öğretim üyesi kadrosu ve tahsisi sağlanmadan çok sayıda özel, vakıf ve kamu üniversitesi açılmaktadır. Bu durum ülkemizde yeterli ve nitelikli eğitim almamış üniversite mezunu diplomalı işsizler ordusunun sayısının her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Üniversite mezunlarının nitelik ve istihdam sorunu yanında, üniversite akademik kadrolarının belirlenmesinde de ne yazık ki bilimsel liyakat yerine bilim dışı güç odaklarına yakın olma gibi farklı ölçütlerin geçerli olması, akademik saygınlığı ve bilim üretimini olumsuz yönde etkilemektedir.

      4. Çağdaş bir yüksek öğretim modelinden söz edebilmek için akademik, mali ve yönetsel açıdan tam bir özerklik gerekir.
Özgür bilimsel çalışma ortamı ve iş güvencesinin sağlandığı akademik özerklik; kamudan ayrılan bütçenin kullanılmasında seçilmiş yönetimin tam yetki ve sorumluluğa sahip olduğu mali özerklik ve yöneticilerinin üniversiteyi oluşturan unsurlar tarafından yapılacak seçimle belirlendiği yönetsel özerklik çağdaş bir yüksek öğretim modelinin olmazsa olmaz koşullarıdır.

       5.  Üniversite Sanayi işbirliğinde piyasanın değil, toplumun çıkar ve ihtiyaçları temel amaç olmalıdır.
Üniversitelerin sanayi ile yapacağı işbirliği, toplumun refah seviyesi ve ulusal kalkınma için önemlidir. Ancak bu işbirliği,  bilimin sermayenin dayatmalarından bağımsız olduğu, sermayenin emrine girmediği, bilimsellikten ödün verilmediği taktirde kabul edilebilir. Bu koşullar sağlanmazsa bilimin, piyasanın ve ticari çıkarların reklam malzemesi olmasının önüne geçilemez. Bu bağlamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel proje ve Ar-Ge çalışmalarını içinde toplayan ulusal bir araştırma alanı oluşturulması noktasında düzenleyici ve destekleyici işlevini vakit geçirmeksizin yerine getirmelidir.

       6. Üniversitelere girişte para değil, başarı ölçüt olmalıdır.
Yükseköğretimde ilk özelleştirme vakıf üniversitelerinin kurulması ile başlamış, ardından kurulan özel üniversitelerle üniversiteler işletme, öğrenciler müşteri konumuna indirgenmiştir. Üniversite seçme sınavlarında ana ölçüt öğrencinin vereceği para değil, gösterdiği sınav başarısı olmalıdır. Başarının ölçüt olduğu kamu üniversiteleri ile paranın ölçüt olduğu özel ve vakıf üniversiteleri arasındaki puan uçurumları getirilecek taban puanı uygulamaları ile önlenebilir. Ancak bu uygulama sadece tıp ve hukuk fakülteleri için değil tüm fakülteler için geçerli olmalıdır.

      7. Üniversitelerde baskı ve şiddet değil, özgür düşünce, özgür bilim ve sağduyu egemen olmalıdır.
Farklı düşünce ve fikirler, üniversitenin zenginliğidir. Farklı düşüncelere sahip öğrencilerin bu fikirlerini şiddete başvurmadan, sağduyudan ödün vermeden, üniversiteli olma ruhuna yakışır şekilde dile getirmeleri gerekir. Bu bilinç, küresel kirli senaryoların amacına hizmet etmemek, üniversitenin özgür düşünce ve tartışma ortamına zarar vermemek adına son derece önemlidir. Bu konuda üniversite yönetimlerine de büyük bir sorumluluk düşmektedir. Üniversite yönetimlerinin, üniversitenin can damarı olan, bilimsel, kültürel ve sosyal etkinlikleri iptal edip yasaklamak yerine, kampüslere kesici delici alet, ateşli silah gibi şiddet unsuru taşıyan maddelerin sokulmaması konusunda gerekli önlemleri zamanında ve etkin olarak almaları gerekir.

      8. Bilim ve sanat toplumsal kültürün oluşmasında birbirinden ayrılmaz iki evrensel değerdir.
Çağdaş bireylerin topluma kazandırılmasında üniversitelerdeki akademik ve mesleki eğitim süreci kadar kültür, sanat ve spor eğitiminin verilmesi de son derece önemlidir. Sanat olmayan etkinliklerin kamu iletişim araçlarında sanat olarak gösterildiği, sanatın erozyona uğratıldığı, devlet tiyatroları, devlet opera ve balesi ve devlet senfoni orkestralarının kapatılmaya çalışıldığı, tüketim psikolojisinin kültürel yozlaşmayla sonuçlandığı günümüzde, yaratıcılığı geliştiren, bireyin düşünsel dünyasını zenginleştiren gerçek kültür ve sanat eğitiminin gerekliliği daha da güncellik kazanmış, daha da önemli hale gelmiştir.

       9. Evrimi dışlayan bir eğitim sistemi bilimsel olmaktan uzaktır.
Bilim insanları arasında evrimin gerçekliğine ilişkin hiç bir kuşku yoktur.  İnsanlığın yaşam seviyesini yükselten gelişmelerin temelinde, evrim biliminin anlaşılması ve uygulanması önemli bir yer tutar. Evrimi dışlayan bir eğitim sisteminin bilimsel ve akla dayandığını söylemek mümkün değildir.

     10. Üniversite rektörlük seçimlerinde öğretim üyesi iradesi tanınmalıdır.
Mevcut rektörlük seçim sistemi antidemokratik yapısıyla tam bir aldatmacadır. Rektörlük seçimlerde öğretim üyelerinin oyları ile ilk sırada seçilen aday kayıtsız şartsız atanmalıdır. Bu bağlamda İstanbul Üniversitesi rektörlük seçimlerinde en yüksek oyu alan rektör adayının doğrudan atanması gerekir. 

    11. “Direnen Bilim İnsanı” ödülü Prof. Dr. Rennan Pekünlü’ye verilmiştir.
8.Üniversite Kurultayı’nda, sonraki kurultaylarda da geçerli olmak üzere özgür bilim ve evrensel değerleri savunan, bu konuda her türlü baskı ve otoriteyi reddeden, karanlığa ve gericiliğe karşı mücadele eden bir bilim insanına  “Direnen Bilim İnsanı” ödülü verilmesine karar verilmiştir. 8.Üniversite Kurultayı’nda tüm katılımcıların oy birliğiyle, bu ödül  Sayın Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü’ye verilmiştir.

İçinde bulunduğumuz tüm olumsuz koşullara rağmen üniversite öğretim elemanı dernekleri aydınlanma ve örgütlenme mücadelesini sürdürmeye kararlıdır. Kurultaylarımız bu mücadelenin temel araçları olmaya devam edecektir.

‘Dağ nice yüksek olsa da yol onun üzerinden aşar.’ÖNEMLİ DUYURU!!!


8. ÜNİVERSİTE KURULTAYI YER DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU 


Ege Öğretim Elemanları Derneği (EGÖDER) tarafından; 20-21 Mart 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan “8.Üniversite Kurultayı” nın yapılacağı Ege Üniversitesi Muhiddin Erel Amfisi’nin tahsisinin üniversite yönetimi tarafından iptal edilmesi nedeniyle yeni kurultay salonlarımız 20 Mart 2015 Cuma günü için 'Anemon Ege Otel' (Ege Üniversitesi Hastanesi arkası)”, 21 Mart 2015 Cumartesi günü için 'Anemon Fuar Otel' (Fuar Montrö Kapısı karşısı) olarak belirlenmiştir.  

Katılımınız kurultayımıza güç katacaktır.
Prof. Dr. Can Ceylan
Ege Öğretim Elemanları Derneği Başkanı
(8.Üniversite Kurultayı Düzenleme Kurulu Adına)
8.ÜNİVERSİTE KURULTAYI

20 Mart 2015 Cuma
ANEMON EGE OTEL (Ege Üniversitesi Hastanesi arkası)


21 Mart 2015 Cumartesi
ANEMON FUAR OTEL (Fuar Montrö Kapısı karşısı)


------------

ÖNEMLİ DUYURU!!!

8. Üniversite Kurultayı Salon Değişikliği'ne İlişkin Açıklama

Ege Öğretim Elemanları Derneği (EGÖDER) Yönetim Kurulu; üniversitelerimizin bilim, eğitim ve topluma hizmet işlevlerini  masaya yatırmak ve mevcut sorunlara çözüm önerileri getirmek amacıyla, 20-21 Mart 2015 tarihlerinde,  “Üniversiteler, Sorunlar ve Çözümleri” ana başlıklı bir üniversite kurultayı düzenleme kararı almış ve diğer üniversite öğretim elemanları derneklerinin de içinde bulunduğu bir süreçle hazırlıklarına başlamıştır. Bu kapsamda kurultayın düzenleneceği salon için, aylar öncesinden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na dilekçe ile başvurularak Tıp Fakültesi bünyesindeki “Muhiddin Erel” amfisi için gerekli izin alınmıştır. Sonraki süreçte, kurultayın duyurusu basın yayın organları dahil olmak üzere tüm öğretim üyesi dernekleri ile ülkemizin akademik camiasına yapılmış ve organizasyon hazırlıklarında son aşamaya gelinmiştir. Ancak  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi yönetimi, 13 Mart 2015 tarihinde kurultayın düzenlenmesine 6 gün (4 iş günü) kala, Ege Üniversitesi’nde 20 Şubat 2015 tarihinde yaşanan üzücü olaylar nedeniyle üniversite senatosunun 24 Şubat 2015 tarihli “kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikler hariç tüm sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin iptali”  kararını gerekçe göstererek, Ege Öğretim Elemanları Derneği Başkanlığı’na gönderdiği bir yazı ile daha önce izin vermiş olduğu Muhiddin Erel Amfisi’nin tahsisini iptal ettiğini bildirmiştir.

Ülkemizin bir çok saygın bilim insanının konuşmacı ya da katılımcı olarak katılmayı planladığı 8. Üniversite Kurultayı’nın, Ege Üniversitesi üst yönetimi tarafından bir bilimsel etkinlik olarak görülmemesinin, üniversitenin sorun ve çözümlerinin tartışılacağı bu akademik ve bilimsel etkinliği, üniversitemizin herhangi bir salonunda yapamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz.

Bugün itibarıyla, kurultay düzenleme kurulunun, kurultayı gerçekleştirebilmek için kurultay salonu olarak başka seçenekler araştırma arayışına girmekten başka çaresi kalmamıştır.(Temin edilecek yeni salon daha sonra kurultay web sayfasında -universitekurultayi2015.blogspot.com.tr- açıklanacaktır) 24 Şubat 2015 tarihli Üniversite Senato kararından sonra, derneğimizin Tıp Fakültesi yönetimiyle görüşmesinde, düzenlenecek kurultayın bilimsel bir etkinlik olduğu, iptal kararının kapsamı dışında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmasına ve salonun tahsisinde bir sorun olmadığı konusunda onay alınmasına rağmen, son anda salon tahsisinin iptali şeklinde tebliğ edilen bu talihsiz gelişmeyi başta ülkemiz akademik camiası olmak üzere basının ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Prof. Dr. Can Ceylan
Ege Öğretim Elemanları Derneği Başkanı
(8.Üniversite Kurultayı Düzenleme Kurulu Adına)